مادر زنده یاد شهرام احمدی ٫ در خصوص سناریو و اتهامات ناجوانمردانه به خانم گلرخ ایرایی و اتهامات دروغینی که به فرزندش نسبت داده شده بود٫نامه ای نوشتزندانی سیاسی عقیدتی اهل سنت شهرام احمدی در مرداد ۹۵ همراه با ۲۴ زندانی سیاسی عقیدتی اهل سنت دیگر در زندان گوهردشت به جرم اعتقادشان اعدام شدند.

متن نامه خانم قدمخیر فرامرزی :سالهاست که اسم جوانانی برسرزبان ها جاریست که یک روز تاریخ دربرابرعظمت وجودشان به زانو درخواهد آمد و تکرار نامشان تیشه برریشه این درخت از بیخ فاسد خواهد زد .

ستاربهشتی، نداآقاسلطان، ریحانه جباری، امیرارشدتاجمیر، مصطفی کریم بیگی و هزاران جوانی که درسیاه چاله های رژیم به جرم های از قبل نوشته شده مورد قتل و تجاوز قرارگرفتند از جمله این آزادی خواهان هستند .

این روزها شاهد پخش سناریویی ناجوانمردانه واتهام زنی به خانم گلرخ ابراهیمی هستیم که یکی ازاتهاماتش دفاع از یک زندانی مظلوم به نام شهرام احمدی که به گفته سربازان دجال مسئول جذب نیروهای داعش درغرب کشورمی باشد.جالب است که بدانید تاریخ رسمی اعلام موجودیت داعش ٩ آوریل ٢٠١٣می باشد و این درحالیست که تاریخ بازداشت شهرام احمدی ٢٦آوریل ٢٠٠٩می باشد یعنی ٤سال قبل ازتشکیل داعش؛اتهام گلرخ دفاع ازجوانی مظلوم که سی وسه ماه در انفرادیهای این ظالمان زجر کشید و بعد دردادگاهی ٥دقیقه ای طبق ماده ١٨٣به اعدام محکوم شد که این حکم اعدام طبق قانون جدید نقض شده است واین ماده از قانون اسلامی حذف شده استدفاع ازشهرام احمدی که نامش لرزه برتن این ظالمان آورده و دست به هرکاری می زنند تا جرمی راعلیه او ثابت نمایند و جنایتی را که درحق خانواده اش کردند را بپوشانند وحال سوال اینجاست آیا دفاع ازحق زندگی یک انسان نشان ازهم عقیده بودن بااوست ؟؟؟!!!!جرم خانم گلرخ ابراهیمی دفاع از جان انسانهایی است که که دراین خفقان ازجان خود گذشتند و سکوت هارا شکستند و فریاد آزادگی سردادند.حماسه گلرخ وآرش تا ابد دردل تاریخ خواهد ماند و به جهانیان درس ایستادگی خواهد آموخت

نوشتن دیدگاه