یک زندانی عادی بنام فریبرز قلی زاده در زندان رجایی شهر در معرض مرگ قرار دارد.
یک زندانی از سالن ۳۰ بند ده زندان بنام فریبرز قلی زاده در وضعیت اسفناک زمینگیر که بیماری پوستی پیدا کرده است را بصورت لخت مادرزاد در وضعیت بسیار وخیم به بهداری منتقل کردند.

وی هر لحظه امکان مرگ دارد. دکتر بهرامی دکتر جراح عمومی برای این زندانی به دفعات برگه عدم تحمل کیفر صادر کرده اما مسئولین قضایی و مسئولین زندان وی را آزاد نمی کنند.

گفتنی است که مرگ زندانیان در زندانها بخصوص زندان رجایی شهر به امری رایج تبدیل شده است .چندی پیش بر اثر عدم رسیدگی پزشکی زندانی بنام جواد محمدزاده و یک سال پیش مهدی ایاز فوت شدند.

نوشتن دیدگاه