حدود ۴۰۰۰ زندانی اکثرا متهمین مواد مخدر ٫در این زندان محبوس هستند.حدود سه چهارم این زندانیان محکومین به اعدام با اتهامهای مواد مخدر و قتل ٫در انتظار اجرای حکم به سر می برند.احکام اعدام در این زندان توسط شعبات دادگاههای قم صادر می شود.
به گزارش منابع مطلع اعدامها در این زندان بطور مستمر ادامه دارد.
ضرب وشتم ٫بی حرمتی به زندانیان و تهدید و ارعاب خانواده های آنها امری رایج بود و ملاقات زندانیان با سختگیری های بیش از اندازه همراه است.


تلفنها محدود بوده و خرید و فروش زمان و کارت تلفن با پول و یا سیگار در بین زندانیان رواج دارد.این شرایط عامل ایجاد فشار و استرس بر زندانیان بوده و در مواردی باعث خودکشی زندانیان می شود.

نوشتن دیدگاه