• فراخوان مجاهدین خلق به اعتصاب و تشکیل تیم‌های ارتش آزادی

    در پنجمین روز قیام سراسری مردم ایران، ستاد اجتماعی مجاهدین در داخل کشور به اعتصاب و تشکیل تیم‌ها و یگان‌های ارتش آزادی فراخوان داد.

    در پنجمین روز از قیام سراسری مردم ایران، در ۱۱ دی ۹۶، ستاد اجتماعی مجاهدین در داخل کشور فراخوان به اعتصاب داد. اطلاعیه می‌نویسد: «اعتصاب در صنایع نظامی و مهمات سازی و بخش صدور نفت لازمه خلع‌ید و به زانو در آوردن رژیم ضدایرانی آخوندی است.»
    ستاد اجتماعی مجاهدین تاکید می‌کند که «فرصت درهم شکستن رژیم ظلمت و تباهی را نباید از دست داد.» در نتیجه «برپایی هزار اشرف و کانون ظلمت سوز شورشی در سراسر میهن اشغال شده یک وظیفه ملی و میهنی است.»