• کارگران کرمانشاه حمایت خود را از قیام علیه نظام فاسد و جنایتکار اعلام می‌کنند

     

    در کرمانشاه، کارگران حمایت خود را از قیام سراسری مردم ایران علیه نظام فاسد و جنایتکار ولایت فقیه اعلام کردند.

    فرودستان ایران

    بسیاری از ناظران قیام ایران، آنرا متعلق به طبقات فرودست جامعه، به‌خصوص طبقه کارگر دانستند. این ناظران تاکید کردند که برخلاف باوری که از طرف نظام ولایت فقیه ترویج می‌شد مبنی بر اینکه در میان فرودستان ایران دارای پایگاه می‌باشد، اما واقعیت قیام نشان داد که محروم‌ترین اقشار جامعه ایران رودرروی نظام ولایت فقیه ایستاده‌اند.
    از طرف دیگر در ایام قیام ایران، کرمانشاه دارای جایگاه ویژه‌ای بود. در تظاهرات صورت گرفته در کرمانشاه شاهد حداکثر مقاومت تظاهرکنندگان در برابر نیروهای سرکوب از یکسو و تهورشان در تهاجم و مقابله با دشمنان آزادی بودیم، همین امر بسیاری از نگاه‌ها را به سمت این استان برای بار دیگر معطوف کرد.