FREE IRAN GLOBAL SUMMIT – FARSI

با شرکت در گردهمایی جهانی ایران آزاد صدای قیام آفرینان و خواسته برحق مردم ایران برای آزادی را طنین انداز کنید

  • ۶ قاره
  • ۱۰۴ کشور
  • ۱۰۰۰ شخصیت
  • ۳۰۰۰۰ نقطه و تجمع